รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก น้อยไปมาก


รหัส ชื่อสถานศึกษา ร้อยละของการเบิกจ่าย
09 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
0.00 %
04 กศน.บ้านโฮ่ง
21.59 %
08 กศน.เวียงหนองล่อง
22.85 %
03 กศน.บ้านธิ
32.89 %
01 กศน.เมืองลำพูน
33.86 %
06 กศน.แม่ทา
34.86 %
02 กศน.ทุ่งหัวช้าง
38.87 %
05 กศน.ป่าซาง
41.98 %
07 กศน.ลี้
52.32 %
00 กศน.จังหวัด
76.16 %