รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก น้อยไปมาก


รหัส ชื่อสถานศึกษา ร้อยละของการเบิกจ่าย
09 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
0.00 %
03 กศน.บ้านธิ
53.84 %
08 กศน.เวียงหนองล่อง
56.12 %
00 กศน.จังหวัด
60.93 %
04 กศน.บ้านโฮ่ง
64.81 %
01 กศน.เมืองลำพูน
65.36 %
02 กศน.ทุ่งหัวช้าง
78.00 %
05 กศน.ป่าซาง
79.64 %
07 กศน.ลี้
82.87 %
06 กศน.แม่ทา
85.03 %