รายงานงบประมาณภาพรวม สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน


ที่ รหัส ชื่องาน / โครงการ เงิน ทั้งปี
(1)
เงิน โอนมาแล้ว
(2)
เงินจัดสรรแล้ว
(3)
รอการจัดสรร
(1-3)
เงินเบิกแล้ว
(4)
คิดเป็น %
1 1000 งบบุคลากร>ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
25,800,064.00
25,800,064.00
25,381,564.00
418,500.00
14,764,113.00
57.23 %
2 1001 งบบุคลากร>งบดำเนินงาน
1,086,000.00
538,500.00
957,000.00
129,000.00
598,252.00
55.09 %
3 4000 งบดำเนินงาน ผ4>การศึกษานอกระบบ
4,017,242.00
2,512,400.00
2,753,043.00
1,264,199.00
1,463,783.24
36.44 %
4 4100 งบรายจ่ายอื่น>ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
744,000.00
744,000.00
744,000.00
0.00
701,089.00
94.23 %
5 4200 งบรายจ่ายอื่น>ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
3,004,500.00
1,596,300.00
1,596,300.00
1,408,200.00
1,274,515.00
42.42 %
6 4300 งบรายจ่ายอื่น>หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
166,700.00
166,700.00
166,700.00
0.00
166,400.00
99.82 %
7 4400 รายจ่ายอื่น>โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
729,883.00
729,883.00
729,883.00
0.00
129,573.00
17.75 %
8 4500 รายจ่ายอื่น>บริหารจัดการขยะมูลฝอย
102,000.00
102,000.00
102,000.00
0.00
89,840.00
88.08 %
9 4600 งบอุดหนุน>ผลผลิตที่ 4
1,112,163.00
1,112,163.00
871,520.00
240,643.00
836,580.00
75.22 %
10 4700 รายจ่ายอื่น>โครงการ Smart ONIE
775,200.00
775,200.00
775,200.00
0.00
698,219.00
90.07 %
11 4800 รายจ่ายอื่น>โครงการพัฒนาทักษะครู กศน.ต้น
59,000.00
59,000.00
59,000.00
0.00
29,500.00
50.00 %
12 5000 งบดำเนินงานบุคลากร>การศึกษาตามอัธยาศัย
2,012,160.00
2,012,160.00
2,012,160.00
0.00
1,063,109.00
52.83 %
13 5100 งบดำเนินงาน ผ5>การศึกษาตามอัธยาศัย
1,240,239.00
1,224,740.00
1,224,740.00
15,499.00
613,844.17
49.49 %
14 6500 งบเงินอุดหนุน>ค่าจัดการเรียนการสอน
10,958,910.00
4,651,300.00
4,651,300.00
6,307,610.00
4,109,005.13
37.49 %
15 6510 งบเงินอุดหนุน>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2,640,480.00
1,083,000.00
1,083,000.00
1,557,480.00
1,026,433.00
38.87 %
16 6520 งบเงินอุดหนุน>ค่าหนังสือเรียน
1,757,440.00
586,200.00
586,200.00
1,171,240.00
585,761.00
33.33 %
17 6600 งบเงินอุดหนุน#2>ค่าจัดการเรียนการสอน
612,510.00
612,510.00
612,510.00
0.00
568,686.62
92.85 %
18 6610 งบเงินอุดหนุน#2>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
165,430.00
165,430.00
165,430.00
0.00
0.00
0
19 6620 งบเงินอุดหนุน#2>ค่าหนังสือเรียน
91,540.00
91,540.00
91,540.00
0.00
88,724.00
96.92 %
รวม
57,075,461.00
44,563,090.00
44,563,090.00
12,512,371.00
28,807,427.16
50.47 %