รายงานงบประมาณภาพรวม ปีงบประมาณ 2560


ที่ รหัส ชื่องาน / โครงการ เงิน ทั้งปี
(1)
เงิน โอนมาแล้ว
(2)
เงินจัดสรรแล้ว
(3)
รอการจัดสรร
(1-3)
เงินเบิกแล้ว
(4)
คิดเป็น %
1 1000 งบบุคลากร>ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
24,606,840.00
12,690,782.00
12,695,845.00
11,910,995.00
10,542,713.00
42.84 %
2 1001 งบบุคลากร>งบดำเนินงาน
1,086,000.00
538,500.00
538,500.00
547,500.00
424,252.00
39.07 %
3 4000 งบดำเนินงาน ผ4>การศึกษานอกระบบ
4,017,242.00
1,602,400.00
1,602,400.00
2,414,842.00
653,578.82
16.27 %
4 4100 งบรายจ่ายอื่น>ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
744,000.00
744,000.00
744,000.00
0.00
264,805.00
35.59 %
5 4200 งบรายจ่ายอื่น>ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
3,004,500.00
1,596,300.00
1,596,300.00
1,408,200.00
206,644.00
6.88 %
6 4300 งบรายจ่ายอื่น>หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
320,900.00
166,700.00
166,700.00
154,200.00
141,000.00
43.94 %
7 4400 รายจ่ายอื่น>โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
174,000.00
174,000.00
174,000.00
0.00
0.00
0
8 4500 รายจ่ายอื่น>บริหารจัดการขยะมูลฝอย
102,000.00
102,000.00
102,000.00
0.00
14,600.00
14.31 %
9 4600 งบอุดหนุน>ผลผลิตที่ 4
867,850.00
430,000.00
430,000.00
437,850.00
158,320.00
18.24 %
10 4700 รายจ่ายอื่น>โครงการ Smart ONIE
1,550,400.00
775,200.00
775,200.00
775,200.00
147,000.00
9.48 %
11 5000 งบดำเนินงานบุคลากร>การศึกษาตามอัธยาศัย
1,767,640.00
1,006,080.00
1,006,080.00
761,560.00
617,620.00
34.94 %
12 5100 งบดำเนินงาน ผ5>การศึกษาตามอัธยาศัย
1,240,239.00
652,300.00
652,300.00
587,939.00
415,284.51
33.48 %
13 6500 งบเงินอุดหนุน>ค่าจัดการเรียนการสอน
10,958,910.00
4,553,800.00
4,672,058.00
6,286,852.00
1,945,688.68
17.75 %
14 6510 งบเงินอุดหนุน>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2,640,480.00
1,083,000.00
1,085,556.00
1,554,924.00
613,960.00
23.25 %
15 6520 งบเงินอุดหนุน>ค่าหนังสือเรียน
1,757,440.00
586,200.00
586,200.00
1,171,240.00
585,761.00
33.33 %
16 6600 งบเงินอุดหนุน#2>ค่าจัดการเรียนการสอน
0.00
0.00
612,510.00
-612,510.00
22,064.00
0
17 6610 งบเงินอุดหนุน#2>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0.00
0.00
165,430.00
-165,430.00
0.00
0
18 6620 งบเงินอุดหนุน#2>ค่าหนังสือเรียน
0.00
0.00
91,540.00
-91,540.00
0.00
0
รวม
54,838,441.00
26,701,262.00
27,696,619.00
27,141,822.00
16,753,291.01
30.55 %